การประชุมวิชาการระดับชาติ

smarts ครั้งที่ 7


วันที่ 30 มิถุนายน 2560  เวลา 8.30-16.30 น.
ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม


กำหนดการประชุม SMARTS ครั้งที่ 7

ประกาศผลตอบรับบทความฉบับเต็ม

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนนำเสนอผลงาน

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7


SMARTS เกิดขึ้นจากความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา 4 สถาบัน คือ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งหน่วยงานทั้ง 4 ได้เล็งเห็นความสำคัญของการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จึงจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ขึ้นอย่างต่อเนื่องกันทุกปีมาเป็นเวลา 6 ปี (พ.ศ. 2554 - 2559)  ในปีพ.ศ. 2560 นี้ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเป็นปีที่ 7 เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งสถาบันเครือข่ายและจากสถาบันต่างๆ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างกัน รวมทั้งก่อให้เกิดการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

สาขาวิชาของบทความ
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ การพัฒนาชุมชน กฎหมาย สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ภาษาศาสตร์ สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม วรรณคดี ศิลปกรรมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การบริหารและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ การตลาด สื่อสารมวลชน การบัญชี การเงินและการธนาคาร ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว การจัดการโรงแรม การจัดการโลจิสติกส์ การศึกษา

เอกสารโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7

บันทึกขออนุมัติจัด SMARTS ครั้งที่ 7

กำหนดการ และรูปแบบการเขียนบทความฉบับเต็ม


กำหนดการส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ

กำหนดการ
ระยะเวลา
เปิดรับบทความฉบับเต็ม/ลงทะเบียน และชำระเงิน
1 กุมภาพันธ์ - 17 เมษายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนนำเสนองาน
21 เมษายน 2560
แจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
17 พฤษภาคม 2560
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่ปรับแก้แล้ว
24 พฤษภาคม 2560
ประกาศผลตอบรับบทความฉบับเต็ม
26 พฤษภาคม 2560
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7
30 มิถุนายน 2560

รูปแบบการนำเสนอผลงาน
การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral presentation) ใช้เวลาเรื่องละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที

รูปแบบการเขียนบทความฉบับเต็ม

การเขียนบทความ    ไฟล์ template บทความ

แบบฟอร์มเพิ่มเติม สำหรับนักศึกษาที่เสนอผลงาน

หนังสือรับรองผลงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา

หนังสือรับรองการปรับแก้ผลงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา

** บทความวิจัยของท่านจะเผยแพร่ในรูปแบบ proceedings ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการ
ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากวันประชุม **

อัตราค่าลงทะเบียน


ประเภท
จำนวน (บาท/คน)
ค่าลงทะเบียนประกอบด้วย
ผู้นำเสนอผลงานวิชาการ
     - บุคลลทั่วไป
       (ลงทะเบียนก่อน 28 ก.พ. 2560)
1,500 บาท
หนังสือรับรองการตีพิมพ์
เล่มรวมบทคัดย่อ
เกียรติบัตร
กระเป๋าเอกสาร
อาหารกลางวัน
อาหารว่าง
     - บุคคลทั่วไป
2,000 บาท
     - นักศึกษาและบุคลาการ
       เครือข่าย SMARTS
1,000 บาท
ผู้เข้าร่วมการประชุม
     - บุคคลทั่วไป
       (ลงทะเบียนก่อน 28 ก.พ. 2560)
500 บาท
เล่มรวมบทคัดย่อ
กระเป๋าเอกสาร
อาหารกลางวัน
อาหารว่าง
     - บุคคลทั่วไป
700 บาท

กรณี 1 บทความ มีผู้นำเสนอมากกว่า 1 คน มีอัตราค่าลงทะเบียน ดังนี้

ผู้นำเสนอผลงานวิชาการ
จำนวน (บาท/คน)
ลำดับ 1
ลำดับ 2
ลำดับ 3
บุคคลทั่วไป (ลงทะเบียนก่อน 28 ก.พ. 2560)
1,500
1,000
500
บุคคลทั่วไป
2,000
1,000
500
นักศึกษาและบุคลากรเครือข่าย SMARTS
1,000
500
500

ขั้นตอนการลงทะเบียน ส่งบทความ และแจ้งชำระเงิน


 1. ลงทะเบียนในแบบฟอร์มออนไลน์
 2. Save บทความฉบับเต็มในรูปแบบ .doc และ .pdf โดยตั้งชื่อไฟล์บทความเป็น ชื่อ-นามสกุล ของตนเอง
 3. ส่งมาที่อีเมล์ smarts.conferences@gmail.com
 4. ชำระค่าลงทะเบียน สามารถทำได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
  • ช่องทางที่ 1 โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
   • ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
    ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS 7
    เลขที่บัญชี 537-2-161-82-7
   • ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล วันที่ และเวลาที่โอนเงิน มาที่ smarts.conferences@gmail.com
  • ช่องทางที่ 2 ชำระเงินสด ณ ฝ่ายการเงิน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ในวันและเวลาราชการ
 5. ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนและชำระเงินได้ภายใน 2 วันทำการ หลังจากทำการลงทะเบียนและชำระเงิน

หมายเหตุ
1. คณะกรรมการจะไม่พิจารณาบทความของท่าน หากบทความไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้
2. หากบทความของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน ทางคณะกรรมการจะไม่คืนค่าลงทะเบียน ซึ่งท่านสามารถเข้าร่วมการประชุมวิชาการได้ โดยได้รับเอกสารการประชุมและอาหารกลางวัน
3. นักศึกษาที่เสนอผลงานเพื่อใช้ประกอบการสำเร็จการศึกษา ขอให้ส่งหนังสือรับรองผลงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา

** ปิดรับการลงทะเบียนเสนอผลงาน และเข้าร่วมงาน **

ตรวจสอบรายชื่อเข้าร่วมงาน

ติดต่อสอบถาม


คุณธนิษฐา อินทสุวรรณ/ คุณชุลีพรรณ เคารพธรรม  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
0 3425 5096      0 3425 5096

smarts.conferences@gmail.com
Smarts Society

แผนผังรถตู้หน้ามหาวิทยาลัย      ที่พักบริเวณมหาวิทยาลัย


คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000